El dossier d’aprenentatge

Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana (UOC)

Les pràctiques d’avaluació continuada (PAC) tenen sempre dues parts, l’evidència i la reflexió. L’evidència és el resultat de la tasca que els estudiants han de dur a terme i pretén que l’aprenent adquireixi habilitats i competències docents. La reflexió es materialitza en el dossier d’aprenentatge i pretén que l’aprenent es faci conscient del seu procés d’aprenentatge, pretén que sigui capaç de construir el seu discurs argumentat sobre les competències que ha adquirit i que en pugui aportar, també, la seva visió i implicació personal.

Mostra de vídeos d’estudiants:

Alguns dels vídeos es poden trobar a Professorat de MestresClass